วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ลักษณะของบ้านที่ดี#1 จัดตามธาตุ

บ้านแข็งแรงมั่นคงจะร่มเย็น
บ้านแข็งแรงมั่นคงจะร่มเย็น

โดย อ.ณัฐสุดา จันทนยิ่งยง

บ้านหรืออาคารที่พักอาศัย เป็นที่พักผ่อนที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นหลัก ทั้งยังต้องการรากฐานที่
มั่นคงแน่นหนา ดังนั้นลักษณะพื้นฐานของบ้านทั่ว ๆ ไป ที่เราพบจึงมักเป็นลักษณะของธาตุดินเสีย
เป็นส่วนใหญ่ แม้ส่วนประกอบของบ้านก็มักเป็นลักษณะของธาตุดิน หรือความมั่นคงแข็งแรงด้วย
เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เป็นต้น

ลักษณะของบ้านที่ดีไม่ควรมีลักษณะเป็นคลื่น หรือเป็นขั้นบันได อันหมายถึงความเคลื่อนไหวที่มาก
เกินไป จะส่งผลกระทบกระเทือนถึงสมาชิกในบ้าน ในจุดต่าง ๆ ได้ รูปทรงที่ดีของบ้านต้องเป็นสี่
เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างยาวไม่ควรเกิน 2:3 และไม่ควรมีมุมใดมุมหนึ่งขาดหาย
หรือเกินกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ เพราะจะมีผลร้ายกับบุคคลในบ้าน (ตามแผนภูมิที่แทนตัวบุคคลจาก
รหัสทิศด้วย)

ธาตุน้ำ ลักษณะเป็นคลื่น ซ้อน ๆ กัน ทิศของธาตุ คือ ทิศเหนือ ลักษณะอาคารหลังคา
เป็นลอน ๆ โค้ง เช่น หลังคาโรงงาน

ธาตุไม้ ลักษณะเป็นแท่งยาว สูง ทิศของธาตุ คือ ทิศตะวันออก , ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะอาคารเป็นทรงสูง เช่น ตึก

ธาตุดิน ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมทึบ แข็งแรง ทิศของธาตุ คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศตะวันออก
เฉียงใต้

ธาตุไฟ ลักษณะเป็นเปลว ปลายแหลม ทิศของธาตุ คือ ทิศใต้ ลักษณะอาคารยอดแหลม เช่น
บ้านทรงไทย ศาลาวัด วัด

ธาตุทอง ลักษณะทรงกลม โลหะ ทิศของธาตุ คือ ทิศตะวันตก , ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลักษณะอาคารทรงกลม หรือด้านหน้าโค้ง เช่น อาคารใหญ่ของเอกชน หรือสถานบันเทิง
เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: